Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

Sprawozdanie z działalności Sądeckiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu

za 2008 rok.

Od dnia 13 grudnia 2007 r. po Walnym Zebraniu Członków Oddziału PTH w Nowym Sączu, Zarząd Oddziału działa w składzie:
1. prezes - mgr inż. Leszek Zakrzewski
2. wiceprezes - mgr Bogdan Potoniec
3. sekretarz - dr Maria Kruczek
4. skarbnik - mgr Marek Michalik
5. członek Zarządu - mgr Leszek Migrała

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - mgr Antoni Szczepanek, członkowie: mgr Waldemar Kriger i kol. Michał Sach

Do Sądeckiego Oddziału PTH, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku należały 42 osoby.

Zarząd zbierał się trzykrotnie - w dniach: 16 czerwca, 29 września, 4 grudnia.

ORGANIZACJA KONFERENCJI I SESJI NAUKOWYCH (2):
20.09.2008 r. - w sali konferencyjnej ratusza w Miasteczku Galicyjskim, Nowy Sącz ul. Lwowska 226, odbyły się obrady konferencji naukowej Konfederacja Barska w południowej Małopolsce. Organizatorem konferencji wpisanej w obchody jubileuszu 70-lecia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu było Muzeum Okręgowe. Współorganizatorami był nasz Oddział PTH, Oddział PTH w Nowym Targu, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Nowym Sączu, Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu i PTTK Oddział "Beskid" w Nowym Sączu.
Wśród gości przybyłych na konferencję byli: Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza, Artur Czernecki - Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego - Witold Kozłowski i Radny Powiatu Nowosądeckiego - Stanisław Wanatowicz, ks. Andrzej Jeż - prepozyt Bazyliki Mniejszej pw. św. Małgorzaty, ks. NN - proboszcz kościoła śś. Piotra i Pawła, znajdujaćego się na terenie skansenu, gościem honorowym była pani Maria Wasiak - wdowa po śp. dr. Andrzeju Wasiaku, badaczu konfederacji an Sądecczyźnie, którego pamięci po-święcono konferencję. Ponadto delegacja z Muzeum w Starej Lubowli na czele z dyrektorem zamku - Daliborem Mikulikiem, dr Tadeusz Łopatkie-wicz - historyk sztuki, laureat pierwszej naszej nagrody "Sądecczyzna", Sylwester Rękas - kierownik Oddziału Archiwum Państwowego, Barbara Pawlik - Dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej, Barbara i Andrzej Talarowie - z Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, Adam Mazur - z Towa-rzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Henryk Szewczyk - dziennikarz, Tadeusz Czubek i Edward Storch z PTTK i emerytowani i obecni pra-cownicy Muzeum Okręgowego.
PROGRAM pierwszego dnia:
godz. 10.00 Powitanie przybyłych gości wygłosił dyrektor R.Ślusarek, następnie dyplom i statuetkę gratulacyjne od Miasta Nowego Sącza wręczył R. Nowak - Prezydent Miasta, kolejno grawerton od Rady Miasta wręczył A.Czernecki - Przewodniczący Rady, Złote Jabłko Sądeckie w imieniu Starosty i list gratulacyjny od Wojewody Małopolskiego a także list i reprodukcję grafiki zamku w Lubowli od Dyrektora tamtejszego muzeum. Dyrektor poprosił do prezydium konferencji L.Zakrzewskiego, S.Rękasa i M.Zacłonę. L.Zakrzewski w kilku zdaniach przypomniał genezę konfe-rencji i powód jej zorganizowania, po czym odczytał program pierwszej części konferencji.
Kolejno wygłoszono następujące referaty:
godz. 10.30 Rys biograficzny badacza Konfederacji Barskiej na Sądecczyźnie dr. Andrzeja Wasiaka mgr Michał Zacłona (PWSZ Nowy Sącz),
godz. 10.45 Międzynarodowy układ sił w Europie w połowie XVIII w. oraz stosunek głównych mocarstw wobec konfederacji barskiej w la-tach 1768-1772 dr Waldemar Potkański (Police/ Collegium Balticum - Szczecin) - wsparty prezentacją multimedialną,
godz. 11.15 Konfederacja Barska prof. dr hab. Kazimierz Przyboś (UJ),
godz. 11.30 Szlachta krakowska w konfederacji na podstawie dokumentu sejmikowego z 1769 r. - z uwzględnieniem szlachty sądeckiej dr Piotr Wierzbicki (Muzeum Okręgowe Nowy Sącz),
godz. 11.40-12.10 - przerwa na kawę

Po przerwie nastąpił drugi blok referatów:
godz. 12.20 Konfederacja barska wokół Lanckorony. Pamiątki konfederackie na ziemi myślenickiej dr Piotr Sadowski (PTH o/ Nowy Targ) - wsparty prezentacją multimedialną,
godz. 12.50 wstęp do filmu wygłosił Andrzej Puka z Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony, po czym został zaprezentowany film zrealizowany przez TPL dotyczący pamiątek konfederackich i izby pamięci w Lanckoronie
godz. 13.40-15.30 - przerwa na obiad (we dworze)
Kolejny blok referatów:
godz. 15.30 Obozy konfederackie w Muszynce, Izbach, Wysowej. Historia i próba rekonstrukcji mgr inż. Maciej Śliwa (Kraków)
godz. 16.00 Kazimierz Pułaski dowódca i symbol konfederacji barskiej dr Renata Zadęcka (Kraków)
godz. 16.15 Dzieje kopca Pułaskiego w Krynicy mgr Ryszard Kruk, mgr inż. Bożena Mściwujewska-Kruk (Almanach Muszyny)
godz. 16.30 Reinterpretacje. Pamięć o konfederacji barskiej w dobie PRL dr Barbara Klich-Kluczewska (Archiwum Państwowe Kraków)
godz. 16.55 Działania zbrojne konfederatów w Małopolsce i obozowiska konfederacji na Sądecczyźnie i w Małopolsce dr Piotr Wierzbicki (Muzeum Okręgowe Nowy Sącz)
godz. 17.10 Moda w czasach konfederacji mgr Maria Molenda (UJ)
godz. 17.35 wernisaż wystawy "Konfederacja barska - walka o niepodległość", na której zgromadzono literaturę dotyczącą konfederacji (m.in. wszystkie opracowania A.Wasiaka publikowane w "Roczniku Sądeckim" i "Almanachu Sądeckim"), fotokopie dokumentów konfederackich ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie oraz materialne pamiątki z obozu konfederackiego w Izbach (kule karabionowe, podkowy, szabla, sprzączka - dar M.Śliwy dla Muzeum Regionalnego w Muszynie)
godz. 18.10 pokaz walk pt. Sarmackie szable w wykonaniu grupy Fencing Arts z Wrocławia a także pokaz nabijania i strzelania z muszkietów (http://www.fencingarts.pl/)
godz. 18.45 - kolacja podana we dworze
godz. 19.35 - koncert Jacka Kowalskiego (Sarmata, poeta i tłumacz literatury starofracuskiej śpiewa swoje piosenki i własne przekłady starofrancuskich pieśni i ballad. Od 1988 roku, gdy wygrał Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, występuje z zespołem Monogramista JK. Z zawodu historyk sztuki, mediewista, pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) (http://monogramista.webpark.pl/start.html)
Całość zakończyła się o godz. 20.30.
Podczas konferencji czynne było stoisko Poczty Polskiej na którym można było kupić okolicznościowe kartki pocztowe z okazji jubileuszu 70-lecia Muzeum Okręgowego i z okazji samej konferencji, które można było opatrzyć okolicznościowymi pieczęciami. Czynne także było stoisko Archiwum Państwowego i Muzeum Okręgowego. Uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe zestawy reklamujące Muzeum i Archiwum Pań-stwowe. Rozprowadzano darmowe egzemplarze "Almanachu Muszyny" i wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony.

Wielkie podziękowania dla B.Wierzbickiej z zespołem za przygotowanie i organizację konferencji.

25.11.2008 r. - w II LO sesja historyczno-edukacyjna NOWY SĄCZ U ZARANIA NIEPODLEGŁOŚCI. W 90-LECIE POWSTANIA 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH. Sesję objął patronatem Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski. Wśród kombatantów powitaliśmy panią M.Gizę-Podgórską, (córkę gen. Gizy) i panią M.Zubek, żonę legendarnego mjr. Zubka "Tatara". Na sesję przybył pluton "Strzelca" po do-wództwem st.chor.szt. S.Szczerkowskiego, uczniowie z I LO i Technikum Leśnego ze St.Sącza. Delegacji Karpackiego Oddziału SG przewodniczył mjr M.Jarosiński - rzecznik prasowy. Rozpoczęto uroczyście od odśpiewania "Roty". Sesję prowadził mgr A.Szczepanek. Dyrektor szkoły T.Orlicz wraz z prezesem Oddziału PTH L.Zakrzewskim powitali przybyłych W pierwszej części sesji zaprezentowano referaty: K.Kowalska z kl. II a - "Odzyskanie niepodległości w październiku 1918 roku w Nowym Sączu" (prowadzący: mgr J.Horowski), E.Maciuszek i P.Szymańska z kl. II i - "III batalion 20 Galicyjskiego Pułku Piechoty im. Księcia Pruskiego Henryka - zarys historii sądeckiego pułku" (prowadzący: mgr A.Opalska), J.Sobczyk z klasy I i - "Powstanie 1 Pułku Strzelców Podhalańskich - 1 grudnia 1918 r. i jego udział w walce o granice Rzeczypospolitej 1918-1921" (prowadzący: mgr T.Michalik), A.Sobelga, klasa III b - "Rozwój i struktura 1 PSP w latach 1921-1939" (prowadzący: dr Wł.Kruczek). Po bloku referatów z krótka przemową wystąpiła M.Giza-Podgórska, podkreślając znaczenie organizowania takich spotkań dla patriotycznego wycho-wania młodzieży, dziękując zebranym młodym ludziom za zainteresowanie tematyką historii własnego kraju. Powiedziała, że spośród nazwisk oficerów 1 PSP, które padały w ciągu sesji, większość z nich jest jej znana z czasów młodości, z rozmów w domu rodzinnym i pamięć o nich wszystkich jest ciągle obecna. Podczas przerwy uczestnicy sesji zwiedzili wystawę pamiątek wojennych - elementów umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy sprzed 1939 r. przygotowaną i opracowaną przez P.Terebkę z PTH. Ponadto zaprezentował on starą mapę sztabową i zbiór fotografii z defilady pułkowej, pochodzący z lat 30. Wystawkę literatury przygotowała biblioteka szkolna, kilka kopii artykułów o 1 PSP pochodziło ze zbioru KOSG. Na korytarzu czynne było także stoisko Poczty Polskiej, na którym można było oprócz kart pocztowych o tematyce patriotycznej, wydanych przez Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu, nabyć także kartkę pocztową poświęconą 90-leciu powstania 1 PSP, ostemplowaną oko-licznościową pieczęcią, upamiętniającą odbywającą się sesję. Tuż po przerwie na scenę wkroczyli uzbrojeni i umundurowani członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Podhale w ogniu" działającej przy Oddziale PTH w Nowym Targu w składzie: M.Maciaszek - dowódca GRH, M.Nieckarz, S.Romański, Ł.Kubowicz, P.Kantor. Zaprezentowali umundurowanie i uzbrojenie leśnych oddziałów 1 PSP-AK, będącego kontynuato-rem tradycji podhalańczyków. Z uzbrojenia można było zobaczyć CKM Maxim na kółkach, karabiny Mauser, brytyjski Sten i niemiecki MG-43 "Spandau". Dodatkowo pokaz musztry i obecność wśród uzbrojonych "chłopców z lasu" filigranowej sanitariuszki oddziału wzbudziły żywe zainte-resowanie obecnych na sali. Kombatantom łza zakręciła się w oku
Po tej niezwykle udanej i urozmaicającej sesję prezentacji, kontynowano przedstawianie kolejnych referatów: A.Przystalska z klasy II a - "Udział 1 PSP w Wojnie Obronnej 1939 r." (prowadzący: mgr J.Horowski), P.Terebka (PTH) - "Uzbrojenie 1 PSP w latach 1918-1939", A.Kraj z klasy III e - "Tradycje 1 PSP w latach 1939-2008 (1 PSP-AK, WOP, KOSG)" (prowadzący: dr Wł.Kruczek).
Po zakończeniu bloku referatów prezes Oddziału PTH wręczył nauczycielom prowadzącym uczniów, pomagającym przy organizacji sesji oraz młodzieży referującej tematy, pamiątkowe dyplomy i wydawnictwa PTH i Urzędu Miasta. Nagrody od Wojewody, zostały przekazane w późniejszym terminie. Szczególne podziękowanie należy się także wiceprezesowi Oddziału PTH a równocześnie nauczycielowi informatyki w II LO, mgr. B.Potońcowi, za przygotowanie wspólnie z uczniami prezentacji komputerowych do wszystkich referatów. Unikalne fotografie 1 PSP, schemtay organizacyjne i informacje tekstowe znacznie uatrakcyjniły formę przekazu informacji i wspomogły referujących tematy. Prowadzący podziękował za uwagę i na koniec pod przewodnictwem chórku, wszyscy zebrani odśpiewali wspólnie "Pierwszą Brygadę". Podziękowania należą się także dr M.Kruczek, nieobecnej z powodów osobistych, za przygotowanie organizacyjne sesji. Bardzo zaangażowany w organizację był kol. P.Terebka.


WYSTAWA CZASOWA (1): 17.01.2008 r. - wernisaż wystawy "110-lecie kościoła i 70-lecie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu" opracowanej przez L.Zakrzewskiego. Wystawę zorganizowały wspólnie: parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w N.Sączu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. W wernisażu wystawy uczestni-czyli m.in. o.J.Birecki SI - proboszcz parafii pw. NSPJ, T.Michałowski - szef biura Posła do Europarlamentu Adama Bielana i równocześnie pra-cownik Biura Prezydenta Miasta, A.Totoń ze Związku Sądeczan, prezes Oddziału PTH w Nowym Targu - R.Kowalski, S.Rękas - kierownik Archi-wum Państwowego w N.Sączu, M.Urban - szef drukarni BAAD, J.Stec, T.Basiaga z Grupy Literackiej "Sądecczyzna", J.Leśniak z Redakcji "Rocz-nika Sądeckiego", który zapewniał serwis fotograficzny i J.Jarończyk z Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Na wernisaż przybyło ponad 50 osób, w tym 10. członków PTH.

PROMOCJA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH (1): 16.06.2008 r. - promocja najnowszego XXXVI tomu "Rocznika Sądeckiego" i książki Tadeusza Łopatkiewicza "Naukowo-artystyczna wycieczka w Sądeckie z 1889 roku" została zorganizowana przez Urząd Miasta N.Sącza.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (4): ukazał się liczący 612 stron XXXVI tom "Rocznika Sądeckiego" oraz dzięki inicjatywie Prezydenta M. N.Sącza, opublikowano książkę Tadeusza Łopatkiewicza "Naukowo-artystyczna wycieczka w Sądeckie z 1889 roku" (ISBN 978-83-908899-7-9). Na 3 Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie w dniu 3 maja 2008 r. zostały opracowane i przygotowane do druku śpiewniki "Chwalcie łąki umajone" zawierające 20 pieśni, liczące 20 stron formatu B5, wydrukowane przez drukarnię BAAD ze środków "Civitas Christiana" w nakładzie 500 egzem-plarzy. Na 4 Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie w dniu 11 listopada 2008 r. zostały opracowane i przygotowane do druku śpiewniki "Witaj jutrzenko niepodległości" zawierające 24 pieśni, liczące 24 strony formatu B5, wydrukowane przez drukarnię FLEXERGIS ze środków pozyskanych od sponsora - Firmy NOVITUS SA, w nakładzie 400 egzemplarzy.

ORGANIZACJA KONKURSÓW (1): W tym roku po raz ósmy Oddział PTH wspólnie ze Związkiem Sądeczan, Szkołą Podstawową nr 21 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Urszuli Kochanowskiej, Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" Oddział w N.Sączu, Muzeum Okręgowym w N.Sączu współorganizował edycję konkursu historycznego "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności" dla dzieci szkół trzech stopni. Wsparli konkurs Urząd Miasta Nowego Sącza i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Zespół członków PTH pod kierunkiem mgr M.Michalika, przygotował i rozesłał materiały dla etapów szkolnych oraz informację o konkursie w styczniu.

25.04.2008 r. - odbyły się półfinały VIII edycji konkursu "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności" o godz. 11.30 dla szkół podstawowych w siedzibie SP nr 21 i o godz. 10.00 dla gimnazjów i szkół licealnych w siedzibie gimnazjum nr 2. W pracach komisji brali udział członkowie PTH. Szczególne podziękowania należą się osobom zajmującym się organizacją konkursu od wielu lat - mgr D.Damian, mgr. M.Michalikowi i mgr. L.Migrale. W tym roku w półfinale wzięło udział około 100 dzieci i młodzieży. Związek Sądeczan dostarczył uczestnikom konkursu słodką przekąskę i napoje.
6.06.2008 r. w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego - odbył się finał VIII edycji konkursu dla wszystkich trzech kategorii wiekowych.
Komisja konkursowa: Dorota Damian - nauczyciel historii - Gimnazjum nr 2, Joanna Iwańska - historyk - Muz.Okr., Anna Totoń - znawca historii regionu, Anna Wideł - kierownik Działu Edukacyjnego - Muz. Okr., w kategorii "szkoły podstawowe" przyznała nagrody: I miejsce Jan Świętoń - SP nr 3, II miejsce Justyna Kulpa - SP nr 3, Szymon Mrówka - Katolicka SP, III miejsce Zuzanna Hronowska - SP nr 3 i wyróżnienia Mikołaj Wysowski - SP nr 21, Martyna Gilewicz - SP nr 8, Julian Grzegorczyk - SP nr 20.
Komisja konkursowa: Bogusława Błażewicz - etnograf - Muz.Okr., Bogdan Potoniec - nauczyciel historii - II LO, Barbara Szafran - historyk sztuki - Muz.Okr., Bartłomiej Urbański - archeolog - Muz.Okr., w kategorii "gimnazja" przyznała nagrody: I miejsce Przemysław Mąka - Gim-nazjum nr 9, II miejsce Dominika Kaczyńska - Gimnazjum nr 5, III miejsce Jakub Zygmunt - Akademickie Gimnazjum i wyróżnienia: Magdalena Kmak - Gimnazjum nr 9, Patrycja Główczyk - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Mystków, Maria Witek - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Mystków.
Komisja konkursowa: Joanna Hołda - etnograf - Muz.Okr., Marek Michalik - nauczyciel historii - SP nr 21, Edyta Ross-Pazdyk - kierownik Działu Sztuki - Muz.Okr., Beata Wierzbicka - kierownik Działu Historycznego - Muz.Okr., w kategorii "szkoły ponadgimnazjalne" przyznała nagrody: I miejsce Natalia Maciaś - I LO, II miejsce Łukasz Serafin - I LO, III miejsce Michał Urbańczyk - II LO, Jakub Zygmunt - I LO i wyróżnienia Dariusz Szaroma - II LO, Konrad Połomski - ZSE Nowy Sącz. 18.06.2008 r. o godz. 14.00 w Miasteczku Galicyjskim odbyło sie wręczenie nagród laureatom VIII edycji konkursu historycznego "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności". Finaliści zostali wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych i rejonowych ( test pisemny i egzamin ustny). W tym roku 36 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych reprezentowało prawie stu uczniów. - Konkurs ma duże znaczenie edukacyjne i wychowawcze.

ORGANIZACJA WYCIECZEK HISTORYCZNYCH (1): 21.09.2008 r. - odbyła się organizowana wspólnie z Komisją Krajoznawczą PTTK Oddział "Beskid", wycieczka historyczna "Szlakiem konfederacji barskiej na Sądecczyźnie" - w ramach dwudniowej konferencji naukowej.

ORGANIZACJA PATRIOTYCZNEGO ŚPIEWANIA (2). WSPÓŁORGANIZACJA ŚPIEWANIA JANOWI PAWŁOWI II
3.05.2008 r. - o godz. 19.00 na placu kościoła oo. Jezuitów w parafii pw. Świętego Ducha odbyło się 3 Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie. Impreza zgromadziła ok. 150 osób, rozdano śpiewniki przygotowane i wydrukowane przez Drukarnię BAAD. Impreza organizowana wspólnie z parafią pw. Świętego Ducha, Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Muzeum Okręgowym, przy wsparciu drukarni BAAD, pod patrona-tem Prezydenta Miasta N.Sącza Ryszarda Nowaka.
11.11.2008 r. - o godz. 16.30 w sali widowiskowej parafii oo. Jezuitów w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się 24. Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie. Impreza zgromadziła ok. 75 osób, rozdano śpiewniki przygotowane i wydrukowane przez Drukarnię FLEXERGIS. Impreza organizowana wspólnie z parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Muzeum Okręgowym, pod patronatem Prezydenta Miasta N.Sącza Ryszarda Nowaka (reprezentowała wiceprezydent p. Bożena Jawor).
18.05.2008 r. - o godzinie 20.00 po Mszy św. w Bazylice św. Małgorzaty, na sądeckim Rynku, u stóp pomnika Jana Pawła II rozpoczęło się III Sądeckie Śpiewanie Janowi Pawłowi II. L. Zakrzewski przygotował grafikę okładki wydanego z tej okazji śpiewnika, pośredniczył w jego przygotowaniu do druku a Oddział PTH jest podany jako współorganizator obok Parafii pw. św. Małgorzaty, Pałacu Młodzieży, Muzeum Okręgowego i Zespołu "Promyczki".

ZBIORY BIBLIOTECZNE. Oddział PTH w Nowym Sączu posiada zbiór książek, przekazany w depozyt do Archiwum Państwowego, po likwida-cji Stacji naukowej PTH. Pracownicy Archiwum wprowadzili do bazy tworzonej w programie Microsoft Access 2006 książek. Poza tym Oddział w siedzibie posiada zbiór 82 wydawnictw książkowych i map, zgromadzonych od 2004 roku.

DZIAŁANIA INTEGRACYJNE (1). Oddział PTH w Nowym Sączu współorganizował w tym roku z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" (z którego pomieszczeń korzystamy gościnnie na co dzień), jedno spotkanie dla członków obu naszych organizacji: spotkanie noworoczne - w dniu 17.01.2008 r.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW. Członkowie oddziału są autorami wielu artykułów naukowych i popular-no-naukowych, drukowanych w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach naukowych oraz prasie codziennej. Publikowali m.in. T.Duda ("Rocznik Sądecki"), G.First ("Rocznik Sądecki"), M.Kruczek ("Rocznik Sądecki"), Z.Maciejowski ("Almanach Sądecki"), L.Migrała ("Rocznik Sądecki", "Almanach Sądecki" i materiały posesyjne z seminarium Bóg, Honor, Ojczyzna. Sądeccy generałowie i żołnierze w służbie Ojczyzny, pismo "Sądeczanin"), B.Potoniec ("Almanach Sądecki"), A.Szczepanek ("Rocznik Sądecki" i materiały posesyjne z seminarium Bóg, Honor, Ojczyzna. Sądeccy generałowie i żołnierze w służbie Ojczyzny), R.Ślusarek ("Rocznik Sądecki", "Zeszyty Sądecko-Spiskie", "Almanach Sądecki"), P.Terebka (artykuł opublikowanego w książce pokonkursowej "Tradycja zobowiązuje" wydanej przez Dep. Wychowania i Promocji Obronności MON), B.Wierzbicka ("Zeszyty Sądecko-Spiskie"), L.Zakrzewski ("Rocznik Sądecki", "Kroniki Muzealne", "Harcerski Słownik Biograficzny").

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SESJACH NAUKOWYCH: 28.03.2008 r. Na seminarium Bóg, Honor, Ojczyzna. Sądeccy generałowie i żołnierze w służbie Ojczyzny, zorganizowanym w ZSzk w Marcinkowicach przez UM N.Sącza, UG w Chełmcu i Fundację Sądecką (Z.Berdychowskiego), L.Migrała wygłosił referat "Jak sądeczanie szli na Kijów"; moderatorem tej części seminarium był Robert Ślusarek, a A.Szczepanek wygłosił referat "Obrona niepodległości Ojczyzny w 1939 roku". W seminarium wziął udział ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski z małżonką.

10.11.2008 r. Na Konferencji Naukowej Kolegiata sądecka - przeszłość i teraźniejszość zorganizowanej z okazji 560 rocznicy erygowania kolegiaty i kapituły w Nowym Sączu przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, 716. rocznicy lokacji miasta Nowego Sącza i 70-lecia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu., wykład "Św. Małgorzata Dziewica i Męczennica w ikonografii polskiej-zarys problematyki" wygłosił R.Ślusarek.

PRACA Z MŁODZIEŻĄ. W roku szkolnym 2007/2008 w XXXIV edycji Olimpiady Historycznej (do której zostal włączony konkurs "Parlamentaryzm w Polsce) uczniowie dr. W.Kruczka - finalistą Olimpiady został Lech Dubiński (kl. 3b - 121 lokata). D.Damian, M.Michalik i L.Migrała oraz B.Wierzbicka brali udział w przygotowaniu i realizacji konkursu historycznego "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesno-ści", przygotowując równocześnie dzieci i młodzież ze szkół, w których pracują, do tego konkursu.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI. Oddział PTH w Nowym Sączu współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami prowadzącymi działalność naukową i dydaktyczną, organizacjami społecznymi: Urzędem Miasta N.Sącza, Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" Oddział w N.Sączu, Muzeum Okręgowym w N.Sączu, Oddziałem PTH w N. Targu, Redakcją "Almanachu Muszyny", Centrum Poczty ORJ w N.Sączu, Związkiem Sądeczan, II LO im. Marii Konopnickiej w N.Sączu, SP nr 21 im. Jana Pawła II w N.Sączu, Gimnazjum nr 2 im. Urszuli Kochanowskiej w N.Sączu, Towarzystwem Miłośników St.Sącza, parafią pw. Świętego Ducha w N.Sączu, parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w N.Sączu, Komisją Krajoznawczą PTTK Oddziału "Beskid" w N.Sączu. Z Oddziałem stowarzyszone jest Brac-two Rycerskie Kasztelanii Sandeckiej prowadzone przez M.Lebdowicza, które zajmuje się propagowaniem idei rycerskich wśród młodzieży, praktyczną nauką "rycerskiego rzemiosła", własnoręcznego sporządzania ubiorów i wyposażenia rycerskiego.

INNE INICJATYWY.
3.05.2008 r. - proboszcz parafii pw. Świętego Ducha, o. Andrzej Baran SI poświęcił tablicę pamiątkową ks. Karola Antoniewicza. Inicjatorem wykonania, projektantem układu tablicy i sponsorem wykonania tejże był Józef Stec. Treść ułożył L.Zakrzewski. Tablica przypomina także rocznicę I Sądeckiego Patriotycznego Śpiewania 3 maja 2007 r. (współorganizacja PTH)

4.07.2008 r. - B.Mściwujewska-Kruk - Redaktor Naczelna "Almanachu Muszyny", L.Zakrzewski i R.Ślusarek przy obecności Wicestarosty Nowosądeckiego M.Kiełbasy, posła na Sejm RP B.Dutki dokonali skromnego, uroczystego wręczenia Honorowej Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego za opracowanie z rękopisów autora, opatrzenie komentarzami i wydanie przez Piotra i Tadeusza Łopatkiewiczów pracy "Stanisława Tomkowicza - Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego". Uroczystość odbyła się w ratuszu w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim,. Pomysł zainicjował znany miłośnik historii i regionalista R.Kruk, wraz z żoną, B.Mściwujewską-Kruk, Redaktor Naczelną "Almanachu Muszyny".

Starosta Sądecki przyznał autorom po "Srebrnym Jabłku Sądeckim". PTH, "Almanach Muszyny" i "Rocznik Sądecki" ustanowili tym samym doroczną nagrodę za najlepszą publikację na temat dziejów i kultury Sądecczyzny. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele organizacji patronują-cych nagrodzie. Pamiątkową statuetkę Honorowej Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego przygotował znany sądecki konser-wator zabytków J.Stec. W oprawie wykonanej z fragmentu zewnętrznej powierzchni dębowego drzewa o wymiarach 27 x 27 cm, wstawiona jest płyta z zielonego marmuru z wygrawerowanym i pokrytym prawdziwym złotem napisem: SĄDECCZYZNA nagroda im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny AD 2008 i herbem Ziemi Sądeckiej.Drewno dębowe i kamień jako surowce natu-ralne symbolizują bogactwo przyrodnicze Ziemi Sądeckiej, a zarazem i trwałość tradycji. Nagroda ta była przyznana po raz pierwszy i co roku bę-dzie wykonana indywidualnie; będzie dziełem unikatowym.

1.11.2008 r. - Członkowie Oddziału PTH brali udział w VIII kweście "Ratujmy Sądeckie Nekropolie" prowadzonej przez sądeckie stowarzysze-nia na cmentarzu komunalnym w dniu 1 i 2 listopada. Wśród kwestujących byli: L.Migrała i Robert Ślusarek z "CCh"/PTH, od godz. 10.00-12.00 kwestowali Józef Stec i Stanisław Marczyk z "CCh", od godz. 12.00-14.00 kwestowali Stanisław Korusiewicz z wnukiem Sebastianem i Leszek Zakrzewski z synem Michałem z "CCh"/PTH, od godz. 14.00-16.00 kwestowali Beata Wierzbicka i Grzegorz First.


prezes Zarządu Oddziału PTH w Nowym Sączu mgr inż. Leszek Zakrzewski
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu