Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikSĄDECCY CZŁONKOWIE HONOROWI


POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO


Dnia 20 września 2009 roku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie, zorganizowanym na zakończenie XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, została przyznana godność Honorowego Członka PTH:

  • dr Marii Kruczek
  • dr Władysławowi Kruczkowi

członkom Oddziału PTH w Nowym Sączu od roku 1975, szczególnie zasłużonym w działalności Sądeckiego Oddziału.

Obydwoje są nauczycielami historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, gdzie dr Maria Kruczek pełni także funkcję zastępcy dyrektora tej placówki.

Fakt ten jest także znamienny tym, że uhonorowane zostały dwie osoby wywodzące się z jednego ośrodka.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i pomyślności.

Dr Maria Kruczek od roku 1980 do dziś pełni nieprzerwanie funkcję sekretarza Oddziału w Nowym Sączu. W tej pracy położyła wielkie zasługi dla działalności Oddziału, z dużym zaangażowaniem i pieczołowitością prowadząc całą dokumentację Oddziału i utrwalając ją na łamach "Rocznika Sądeckiego". Dr Maria Kruczek bierze aktywny udział w pracach Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Sądeckiego" - pisma wydawanego przez Oddział PTH w Nowym Sączu wspólnie z Zarządem Miasta Nowego Sącza. Jest także autorką książek i publikacji o dziejach szkolnictwa a także biogramów zasłużonych Sądeczan. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. W roku 1997 obroniła pracę doktorską Świadomość historyczna polskiej młodzieży szkolnej w świetle zawartości czasopism uczniowskich (1918-1939) na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny).
Od początku swej pracy zawodowej, od roku 1973, jest związana z II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, gdzie jest wychowawczynią kolejnych pokoleń młodzieży. Przygotowuje uczniów do "Olimpiady Historycznej" organizowanej przez Zarząd Główny PTH a także "Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym", konkursów: "Parlamentaryzm w Polsce", "Wiedzy o Prawach Człowieka", "Dzieje oręża i losy żołnierza polskiego", "Parlamentaryzm w Polsce". Ukończyła szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów, uzyskując kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii. Współorganizowała wiele sesji historycznych dla młodzieży szkół sądeckich, a także wycieczek historycznych. Była jedną z organizatorek jubileuszu 100-lecia II LO. Co roku organizuje Szkolne Spotkania Olimpijczyków.
Obecnie sprawuje funkcję wicedyrektora Liceum i jest wykładowcą w Instytucie Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Bierze udział w Zjazdach Historyków Polskich i Walnych Zebraniach PTH.

Dr Władysław Kruczek w latach 1980-1988 i 1994-2001 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Oddziału. Od początku swej pracy zawodowej jest związany z II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, gdzie naucza historii kolejne pokolenia młodzieży.
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną i podjął w 1973 r. pracę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. W 1977 r. ukończył 2-letnie studia podyplomowe z historii na WSP w Krakowie, broniąc pracy dyplomowej Szkolnictwo ludowe w Galicji w świetle krytyki prasowej "Szkolnictwa Ludowego". W 1984 r. uzyskał I. stopień a w 1986 r. II. stopień specjalizacji zawodowej. W roku 1996 na zakończenie 4-letnich studiów doktoranckich, obronił pracę Nauczyciele w Małopolsce w latach drugiej wojny światowej (1939-1945) na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), uzyskując tytuł Doktora Nauk Humanistycznych. W roku 2001 ukończył szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów, uzyskując kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii.
Szczególne zasługi dla PTH, dr Kruczek ma w pracy z młodzieżą licealną. Uczniowie przygotowywani przez dr Władysława Kruczka, na przestrzeni 35 lat, odnosili szereg sukcesów w kolejnych edycjach ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej organizowanej przez Zarząd Główny PTH a także Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursach: "Parlamentaryzm w Polsce", "Wiedzy o Prawach Człowieka", "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". W sądeckim środowisku nauczycieli historii, spod jego ręki wyszło najwięcej finalistów i laureatów olimpiad i konkursów historycznych.
Dr Kruczek prowadzi spotkania koła historycznego i należy do Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich (od 2001 r.; jako jedyny nauczyciel z Sądecczyzny i jeden z kilku w Małopolsce). Poza udziałem w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim jego uczniowie z powodzeniem uczestniczą w wielu konkursach rejonowych, wojewódzkich lub miejskich.
Potwierdzeniem wysokiego poziomu pracy dr. Kruczka są wyniki egzaminów maturalnych jego uczniów - wyższe od średniej wojewódzkiej. Od 2000 r. pełni funkcję przewodniczącego Zespołu Nauczycieli Historii WOS i WOK w szkole. Był także opiekunem praktyk studenckich (UJ i AP w Krakowie), które odbywały się w II LO. Współorganizował wiele sesji historycznych dla młodzieży szkół sądeckich, a także wycieczek historycznych. Bierze udział w Zjazdach Historyków Polskich i Walnych Zebraniach PTH.
Jest autorem kilku artykułów poświęconych problematyce edukacyjnej publikowanych w kolejnych tomach Rocznika Komisji Nauk Pedagogicznych PAN- Oddział w Krakowie oraz czasopismach lokalnych a także współautorem prac Nauczyciele Małopolscy. Portret zbiorowy 1939-1945 (Wyd. Naukowe WSP, Kraków 2004), monografii Dzieje Nowego Targu i monografii II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Dzieje szkoły pod redakcją Marii Kruczek, 1903-2003 (Nowy Sącz 2003).
Dr Kruczek został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1982), Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1985), Złotą Odznaką "Za Zasługi dla Miasta Nowego Sącza" (1988) i odznaką "Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego" (1989), wyróżniony nagrodami Ministra Oświaty (8. krotnie), Małopolskiego Kuratora Oświaty (5. krotnie), Prezydenta Miasta Nowego Sącza (2. krotnie) i Dyrektora II LO (9. krotnie).


Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu