Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

Krótko O...

W latach 1886-1924 jako Towarzystwo Historyczne; od 1924 roku Polskie Towarzystwo Historyczne. Założone w 1886 roku we Lwowie jako Towarzystwo Historyczne, w 1924 roku przekształcone w Polskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą we Lwowie, od 8 I 1947 roku w Krakowie, ale już 28 IX 1947 roku siedzibą Zarządu Głównego stała się Warszawa.

Powstałe w 1886 roku we Lwowie Towarzystwo Historyczne zorganizowano w celu wspierania rozwoju nauk historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Rusi Czerwonej - jak zapisano w pierwszym statucie z 1886 roku. Dożywotnim prezesem został Ksawery Liske, wiceprezesem Tadeusz Wojciechowski, skarbnikiem Antoni Prochaska, członkami Wydziału Towarzystwa: Oswald Balzer - sekretarz, Wojciech Kętrzyński, Fryderyk Papée, Roman Piłat.

Organem naukowym był „Kwartalnik Historyczny”, którego pierwszy zeszyt ukazał się w 1887 roku pod redakcją Ksawerego Liskego, członkami zaś Komitetu Redakcyjnego byli: Ludwik Finkel - sekretarz, Wojciech Kętrzyński, Saturnin Kwiatkowski, Roman Piłat, Aleksander Semkowicz i Tadeusz Wojciechowski. W statucie z 1891 roku zapisano, że jednym z zadań TH będzie pobudzanie członków do samoistnej pracy naukowej nad przeszłością i obecnym stanem powiatu, a zarazem rozszerzanie znajomości najnowszych wyników badań.

W odrodzonej Rzeczypospolitej postulat Władysława Konopczyńskiego z 1920 roku stworzenia „wspólnej organizacji świata historycznego” został zrealizowany w 1925 roku. Polskie Towarzystwo Historyczne objęło całą polską naukę historyczną i reprezentowało ją na zewnątrz.

Powstała w 1926 roku Sekcja Dydaktyczna podjęła starania o prawo opiniowania programów nauczania. Członkowie PTH wprowadzali nowe formy organizacji studiów historycznych.

Po II wojnie światowej, a niewątpliwie od 1956 roku PTH stało się niekwestionowaną reprezentacją korporacji zawodowej, zrzeszeniem wszystkich tych, którzy czynnie lub biernie interesowali się przeszłością (H. Samsonowicz).

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, na którym obecnie działa formalnie 46 oddziałów i 16 kół terenowych. Według obliczeń z 1960 roku ponad 40% członków PTH stanowili nauczyciele, około 25% nauczyciele akademiccy i pracownicy instytucji naukowych, pozostałe 35% to pracownicy archiwów, muzeów, bibliotek i miłośnicy historii. W 1978 roku struktura zawodowa przedstawiała się następująco: w oddziałach uniwersyteckich - 46% nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, 17% nauczycieli, 23% archiwistów, muzealników i bibliotekarzy, 14% miłośników historii; w pozostałych oddziałach, kolejno 4%, 46%, 25% i 25%.

Przy Zarządzie Głównym działały Komisje: Archiwalna (1938), Bibliograficzna (1948-1953), Dydaktyczna (1933/1934, 1947-1952), Dydaktyki Uniwersyteckiej (1954), Regulaminowa (1954), Upowszechniania Wiedzy Historycznej (1949). W 1958 roku przy ZG działały Sekcje: Archiwalna, Dydaktyczna, Historii Wojskowej, Odczytowa, Regionalna, Regulaminowa, Współpracy z TRZZ i Współpracy z Zagranicą, Wydawnicza. Wkrótce większość z nich przekształciła się w Komisje, których listę uzupełniają inne Komisje: Dziejów Najnowszych (1960), Genealogii i Heraldyki (1983), Historii Krajów Pozaeuropejskich (1978), Historii Myśli Społecznej i Politycznej (1972), Historii Nowożytnej (1978), Historii Regionalnej (1974), Historii Starożytnej (1978), Historii Wojskowej (1970), Historii Współczesnej (1983), Mediewistyczna (1972), Nauk Pomocniczych Historii (1957), Odczytowa (1966), Popularyzacji Historii (1972), Prawno-Historyczna (1972).

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych, wspierających.

Pierwszy statut Towarzystwa Historycznego pochodzi z 26 VI 1886 roku. Nowy statut z nazwą Polskiego Towarzystwa Historycznego zatwierdzono 31 VIII 1924 roku. Jego legalizacja nastąpiła najpierw 8 I 1947 roku, a następnie 28 IX 1947 roku. Na Zjeździe Jubileuszowym w 1956 roku uchwalono nowy statut PTH zatwierdzony 17 III 1957 roku. Nowy statut zatwierdzony 16 X 1972 roku. Nowe brzmienie otrzymał statut na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTH 20 IX 1979 roku w Katowicach. Przyjęcie nowego statutu nastąpiło w Zielonej Górze na WZD 22 IX 1980 roku, zatwierdzony 12 I 1981 roku. Obecnie obowiązujący statut został uchwalony 20 IX 2009 roku.

Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu