Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

POCZĄTKI ODDZIAŁU PTH W NOWYM SĄCZU


2 maja 1955 r. z inicjatywy dr. Henryka Dobrowolskiego, członka Zarządu Głównego PTH, Dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie, po zebraniu na którym wygłosił on odczyt na temat "Echa rewolucji 1905 r." powołano do życia Oddział PTH w Nowym Sączu. Po odczycie prelegent podał wniosek założenia w Nowym Sączu oddziału PTH. Po krótkiej dyskusji zebrani wniosek przyjęli i przystąpili do wyboru zarządu. W skład pierwszego zarządu weszli prof. Kazimierz Golachowski - przewodniczący, Stefania Czernecka - Dyrektorka Szkoły Odzieżowej - sekretarz, wykładowca z liceum Franciszek Grodkowski - skarbnik i Ryszard Gessing - Prezes Oddziału Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego jako członek Zarządu. Na tym zebranie zakończono.

Oryginalny protokół
Wzmianka w Wiadomościach Sądeckich

wrzesień 1955: powołano do życia sekcje: Ochrony Zabytków (kierowana przez Józefa Homeckiego), Fotograficzną (kierowana przez Henryka Dobrzańskiego) i Słownika Biograficznego (kierowaną przez Zofię Romańską).Do Zarządu dokooptowano w późniejszym czasie kierowników powołanych sekcji: H. Dobrzańskiego, J. Homeckiego i Z. Romańską. Od września 1955 r. przystąpiono do wygłaszania odczytów i gromadzenia materiałów historycznych. Do końca roku wygłoszono 22 odczyty autorstwa K. Golachowskiego (9), F. Grodkowskiego, H. Stamirskiego i K. Dziwika (po 2) oraz W. Dakowskiego, H. Dobrzańskiego, J. Homeckiego, J. Krokowskiego, Z. Romańskiej i R. Szkaradka (po 1). Pierwszym odczytem wygłoszonym w ramach działalności sądeckiego Oddziału PTH były "Wykopaliska w Naszacowicach" autorstwa H. Stamirskiego, przedstawione w sali ZZNP przy ul. Narutowicza. Kolejne odczyty, dzięki nawiązaniu współpracy z Domem Kultury Kolejarza, odbywały się w sali DKK. Oddział nawiązał kontakt z Domem Kultury Kolejarza, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i radiowęzłem w Nowym Sączu, przygotowując materiały do pogadanek i odczyty. Członkowie oddziału oprowadzali większe grupy turystów po mieście pokazując zabytki i przedstawiając historię miasta. Wycieczek rocznie było od 15 do 20.
Pierwszym zadaniem realizowanym przez Sekcję Ochrony Zabytków było zabezpieczenie resztek murów miejskich "niszczejących w ogrodzie plebańskim". W kolejnych latach przystąpiono do wykonywania dokumentacji fotograficznej (do połowy 1957 roku wykonano ok. 500 zdjęć) i inwentaryzacji zabytków na terenie miasta. Na wszystkich zabytkowych budynkach umieszczono opisy historii budynku oprawione w drewniane ramki.
Sekcja Słownika Biograficznego nawiązała kontakt z Redakcją Słownika przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, przesyłając tam własne opracowania biogramów zasłużonych Sądeczan. Siedzibą Oddziału stały się pomieszczenia Powiatowego Archiwum Państwowego w gmachu sądów przy ul. Pijarskiej 3/5, którego kierownikiem był K. Golachowski.

Lista członków z 1955 roku

Rocznik Sądecki

listopad 1955: podjęto temat reaktywowania "Rocznika Sądeckiego". Wybrano komitet złożony z Kazimierza Golachowskiego, sędziego Tomasza Kmiecika i polonisty, kierownika Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych, Edwarda Smajdora w celu pertraktacji z Zarządem Głównym PTH o przyznanie funduszy na wydawanie pisma oraz zbierania materiałów do planowanej publikacji.


Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu