Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

KALENDARIUM ODDZIAŁU PTH W NOWYM SĄCZU 1955-2004


2 maja 1955 r. z inicjatywy dr. Henryka Dobrowolskiego, członka Zarządu Głównego PTH, Dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie, po zebraniu na którym wygłosił on odczyt na temat "Echa rewolucji 1905 r." powołano do życia Oddział PTH w Nowym Sączu. Po odczycie prelegent podał wniosek założenia w Nowym Sączu oddziału PTH. Po krótkiej dyskusji zebrani wniosek przyjęli i przystąpili do wyboru zarządu. W skład pierwszego zarządu weszli prof. Kazimierz Golachowski - przewodniczący, Stefania Czernecka - Dyrektorka Szkoły Odzieżowej - sekretarz, wykładowca z liceum Franciszek Grodkowski - skarbnik i Ryszard Gessing - Prezes Oddziału Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego jako członek Zarządu. Na tym zebranie zakończono.

Oryginalny protokół
Wzmianka w Wiadomościach Sądeckich

wrzesień 1955: powołano do życia sekcje: Ochrony Zabytków (kierowana przez Józefa Homeckiego), Fotograficzną (kierowana przez Henryka Dobrzańskiego) i Słownika Biograficznego (kierowaną przez Zofię Romańską).Do Zarządu dokooptowano w późniejszym czasie kierowników powołanych sekcji: H. Dobrzańskiego, J. Homeckiego i Z. Romańską. Od września 1955 r. przystąpiono do wygłaszania odczytów i gromadzenia materiałów historycznych. Do końca roku wygłoszono 22 odczyty autorstwa K. Golachowskiego (9), F. Grodkowskiego, H. Stamirskiego i K. Dziwika (po 2) oraz W. Dakowskiego, H. Dobrzańskiego, J. Homeckiego, J. Krokowskiego, Z. Romańskiej i R. Szkaradka (po 1). Pierwszym odczytem wygłoszonym w ramach działalności sądeckiego Oddziału PTH były "Wykopaliska w Naszacowicach" autorstwa H. Stamirskiego, przedstawione w sali ZZNP przy ul. Narutowicza. Kolejne odczyty, dzięki nawiązaniu współpracy z Domem Kultury Kolejarza, odbywały się w sali DKK. Oddział nawiązał kontakt z Domem Kultury Kolejarza, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i radiowęzłem w Nowym Sączu, przygotowując materiały do pogadanek i odczyty. Członkowie oddziału oprowadzali większe grupy turystów po mieście pokazując zabytki i przedstawiając historię miasta. Wycieczek rocznie było od 15 do 20.
Pierwszym zadaniem realizowanym przez Sekcję Ochrony Zabytków było zabezpieczenie resztek murów miejskich "niszczejących w ogrodzie plebańskim". W kolejnych latach przystąpiono do wykonywania dokumentacji fotograficznej (do połowy 1957 roku wykonano ok. 500 zdjęć) i inwentaryzacji zabytków na terenie miasta. Na wszystkich zabytkowych budynkach umieszczono opisy historii budynku oprawione w drewniane ramki.
Sekcja Słownika Biograficznego nawiązała kontakt z Redakcją Słownika przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, przesyłając tam własne opracowania biogramów zasłużonych Sądeczan. Siedzibą Oddziału stały się pomieszczenia Powiatowego Archiwum Państwowego w gmachu sądów przy ul. Pijarskiej 3/5, którego kierownikiem był K. Golachowski.

listopad 1955: podjęto temat reaktywowania "Rocznika Sądeckiego". Wybrano komitet złożony z Kazimierza Golachowskiego, sędziego Tomasza Kmiecika i polonisty, kierownika Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych, Edwarda Smajdora w celu pertraktacji z Zarządem Głównym PTH o przyznanie funduszy na wydawanie pisma oraz zbierania materiałów do planowanej publikacji.

31 grudnia 1955: do Oddziału w Nowym Sączu należały 23 osoby.

11 stycznia 1957: Walne Zebranie Członków Oddziału. Prof. Kazimierz Golachowski ponownie pełnił funkcję przewodniczącego, Alfred Benisz - wiceprzewodniczącego, Franciszek Grodkowski - skarbnika, Zofia Oleksówna - sekretarza, Stefania Czernecka, Józef Homecki, Marian Nowak, Henryk Stamirski i Jan Waligóra ? byli członkami Zarządu. Komisję Rewizyjną stanowili: Antoni Batko, Kazimierz Ciombor i Józef Dobrowolski.

1957: w nakładzie 1000 egzemplarzy, dzięki funduszom Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej, ukazał się liczący 424 strony, III tom "Rocznika Sądeckiego", firmowany po raz pierwszy przez Oddział PTH w Nowym Sączu. Zawierał artykuły, rozprawy i materiały opracowane w dużej mierze przez członków O PTH, m.in. opracowania: Sądeczyzna w r.1692 H. Stamirskiego, Rozwój organizacji miejskiej Starego Sącza W. Bazielicha, Sądeczyzna wczesnośredniowieczna w świetle źródeł i dotychczasowych badań K. Dziwika, życiorysy dr Mączyńskiego i ks. J. Sygańskiego oraz bibliografię Sądecczyzny autorstwa K. Golachowskiego. Druk wykonały Nowosądeckie Zakłady Przemysłu Terenowego, Zakład Graficzny Nowy Sącz. Komitet Redakcyjny stanowili: Kazimierz Golachowski ? przewodniczący, Kazimierz Dziwik, Franciszek Grodkowski, Zofia Oleksówna i Henryk Stamirski.

31 grudnia 1959: Oddział liczył 78 członków (w tym: 34 nauczycieli, 8 prawników, 6 inżynierów, l archiwistę, 2 bibliotekarzy). Na miesięcznych posiedzeniach wygłaszano referaty o przeszłości Sądecczyzny (w 1959 - 60 odczytów), oprowadzano wycieczki (w 1959 Ś 35 wycieczek). Oddział zapoczątkował specjalny zbiór materiałów historycznych, w którym gromadzono afisze, odezwy, czasopisma lokalne itp. Do końca roku 1959 zebrano 106 teczek materiałów.

15 maja 1960: Profesor Golachowski zorganizował koło PTH w Szczyrzycu (kierowane przez o. Bardeckiego, liczące 12 członków; mimo obiecujących początków, działalność tego koła zamarła ostatecznie w maju 1962 r.).

27 października 1960: Profesor Golachowski zorganizował koło PTH w Limanowej (kierowane przez mgr Adama Wojsa, liczące początkowo 18 członków; liczba ta spadła do 7 osób w 1964 r. i ostatecznie działalność koła zawieszono w roku 1966).

6 grudnia 1960: Profesor Golachowski zorganizował koło PTH w Grybowie (kierowane przez mgr Marię Tokarz, liczące początkowo 13 członków; 8 w 1966 r.; 7 w 1971 r.; 5 w 1973 r.; działalność koła została zawieszona w roku 1976).

lato 1960: W związku z przejęciem przez Oddział PTTK patronatu nad ochroną zabytków zaprzestała swej działalności Sekcja Ochrony Zabytków.
Na konkursie historycznym ogłoszonym przez Prezydia MRN i PRN, praca K. Golachowskiego o szkolnictwie sądeckim zajęła II miejsce a praca J. Plechty o J. Szujskim III miejsce.

1960: w nakładzie 1000 egzemplarzy ukazał się liczący 306 stron, IV tom "Rocznika Sądeckiego" finansowany ze środków Miejskiej Rady Narodowej i ZG PTH. Komitet Redakcyjny stanowili: Kazimierz Golachowski - przewodniczący, Kazimierz Dziwik i Henryk Stamirski. Wśród opublikowanych artykułów znalazły się: O położeniu wczesnośredniowiecznego Sącza A. Żakiego, Majętność ziemska Nowego Sącza w wiekach średnich K. Dziwika, Herb i pieczęcie Nowego Sącza M. Gumowskiego, Historia uporządkowania ulic i rynku w Starym Sączu i Dzieje starosądeckiego ratusza W. Bazielicha, Szkic z dziejów szkolnictwa ludowego w Nowym Sączu w okresie zaboru austriackiego K. Golachowskiego, Eugeniusz Romer jako uczeń gimnazjum sądeckiego H. Stamirskiego, Relacja o roku 1846 w Sądeczyźnie H.Barycza.

Oddział prowadził nadal działalność odczytową (w 1960 i 1961 - po 10 odczytów) i podjął nowe działania, organizując wycieczki naukowe po zabytkowych obiektach miasta i okolic. Odczyty były wygłaszane w szkołach średnich na terenie miasta, konferencjach nauczycieli w Nowym Sączu, Piwnicznej, Starym Sączu, Rożnowie i Grybowie oraz domach wypoczynkowych w Krynicy.

31 grudnia 1960: do Oddziału PTH łącznie z kołami w Szczyrzycu i Limanowej należało 108 osób w tym 36 nauczycieli, 12 prawników, 7 inżynierów, 3 bibliotekarzy, 1 archiwista i 49 osób innych zawodów. W Oddziale w Nowym Sączu było 78 osób.

31 grudnia 1961: do Oddziału PTH (bez kół w Szczyrzycu, Limanowej i Grybowie) należało 69 osób.

1 luty 1962: Walne Zebranie Członków Oddziału PTH powołało zarząd w składzie: prof. Golachowski - przewodniczący, Alfred Benisz Ś zastępca, Stefania Kiełcz Ś sekretarz, Franciszek Grodkowski i Henryk Dobrzański Ś skarbnicy. Członkami zarządu wybrano: Stefanię Czernecką, Aleksandrę Fiałek, Józefa Homeckiego, Piotra Krzykalskiego, Józefa Plechtę i Henryka Stamirskiego. Komisję Rewizyjną stanowili: Antoni Batko, Zofia Kubisz i Zofia Romańska.

1962: wydano liczący 314 stron, V tom "Rocznika Sądeckiego" opracowany przez Komitet Redakcyjny w poprzednim składzie i wydany z zasiłków Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu. Wśród artykułów znalazły się: Badania w Podegrodziu G. Leńczyka, Z najdawniejszej przeszłości Podegrodzia Z. Woźniaka, 9 artykułów H. Barycza (m.in. Sądeczanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV i z początkiem XVI wieku, Szermierz polskiej książki drukowanej: Jan Sandecki Malecki, Historyk Nowego Sącza: Jan Sygański, Poczet studentów staro- i nowosądeczan w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1364-1625), Rozwój przestrzenny miasta Nowego Sącza od XIII do XIX wieku na tle stosunków gospodarczych K. Dziwika. Nakład wyniósł także 1000 egzemplarzy, które wydrukowały Nowosądeckie Zakłady Przemysłu Terenowego, Zakład Graficzny Nowy Sącz.

27 czerwca 1963: Na Walnym Zebraniu Członków Oddziału PTH, zwołanym z inicjatywy ZG PTH, prof. Golachowski został zmuszony do rezygnacji z funkcji przewodniczącego O PTH. Zarzucono mu niedociągnięcia natury finansowej i statutowej, wykryte jakoby w wyniku kontroli finansowej przeprowadzonej w dniach 8-11 stycznia przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium MRN. Równocześnie na wniosek Prezydium MRN zawieszono działalność Oddziału, przekazując "sprawę" K. Golachowskiego do dochodzenia prokuratorskiego. Śledztwo umorzono "ze względu ma wykonywanie przez niego funkcji społecznych i możliwość nieznajomości zasad gospodarki finansowej - jak również jego podeszły wiek". Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że zarzuty które postawiono prof. Golachowskiemu były jedynie pretekstem do usunięcia go z zajmowanej funkcji.
Nowy Zarząd ukonstytuował się w składzie: Ryszard Wolny - prezes, Alfred Benisz - wiceprezes, Henryk Stamirski - wiceprezes, Marian Nowak - sekretarz, Stefania Kiełcz - zastępca sekretarza, Henryk Dobrzański - skarbnik, Magdalena Jarosz - zastępca skarbnika, Aleksandra Fiałek - bibliotekarz, Józef Plechta i Stefania Czernecka - członkowie Zarządu - Sekcja Naukowa, Zbigniew Borowski - członek Zarządu - Sekcja Ochrony Zabytków, Franciszek Wiśmierski i Antoni Wieczorek - członkowie Zarządu - Sekcja Młodzieżowa, Henryk Stamirski , Józef Plechta Andrzej Żaki, Kazimierz Dziwik - członkowie Zarządu. Komisję Rewizyjną stanowili: Kazimierz Sobolewski - przewodniczący, Zofia Kubisz i Zofia Romańska.
Powołano również Sąd Koleżeński w składzie Władysław Ziemba i Piotr Krzykalski.

31 grudnia 1963: Oddział liczył 68 osób w tym 7 robotników i rzemieślników.

1964: wydano VI tom "Rocznika Sądeckiego", pod redakcją komitetu w składzie: Kazimierz Dziwik, Henryk Stamirski, A. Benisz, M. Nowak, J. Plechta, R. Wolny, A. Żaki. Publikacja licząca 344 strony, ukazała się w nakładzie 1200 egzemplarzy, dzięki dotacjom Prezydium MRN i PRN w Nowym Sączu, Prezydium MRN w Grybowie, Krynicy, Muszynie, Starym Sączu, Piwnicznej, Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Krawców "Pokój" w Nowym Sączu, Spółdzielni Spedycyjno-Przeładunkowej im. 1-go Maja w Nowym Sączu, Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nowym Sączu. Większość numeru poświęcono okupacji pierwszym dniom po zakończeniu wojny. Wśród opublikowanych artykułów znalazły się: Rozmieszczenie punktów osadniczych Sądeczyzny w czasie (do r. 1572) i w przestrzeni H Stamirskiego Okupacja hitlerowska w Nowym Sączu i w Sądeczyźnie w latach 1939-1945 F. Grodkowskiego, Wspomnienia z lat okupacji J. Krokowskiego, Z dziejów ruchu oporu w ziemi sądeckiej J. Bieńka, Wspomnienie o towarzyszach broni I. Zołotara, oraz artykuły dotyczące kształtowania się nowej władzy "ludowej" w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny.

Biblioteka na koniec 1965 r. dysponowała 388 książkami i została przeniesiona do pomieszczeń otrzymanych w Muzeum Ziemi Sądeckiej. Od lutego 1966 do 1971 roku bibliotekę prowadził Józef Kołodziej.

17 do 19 września 1965: z inicjatywy ZG PTH odbyła się w Nowym Sączu I Konferencja Regionalna poświęcona przeszłości historycznej Sądecczyzny, zorganizowana przez O PTH w sali prezydialnej ratusza. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ZG PTH oraz delegacje: Deutsche Historiker Gesellschaft z NRD, Magyar Tortenelmi Tarsulat z Budapesztu, Instytutu Historii PAN, Wojskowego Instytutu Historycznego, Instytutu Socjologii i Filozofii PAN w Warszawie, Instytutu Historii PAN (Oddział w Krakowie), Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i innych ośrodków uniwersyteckich i naukowych kraju. Poza tym byli obecni przedstawiciele oddziałów PTH Kalisza, Katowic, Krakowa, Łodzi, Przemyśla, Radomia, Sandomierza, Torunia, Warszawy i innych oddziałów i kół naukowych PTH. Konferencją zainteresowała się także prasa, wysyłając swych sprawozdawców. Ogółem w Konferencji uczestniczyło 90 osób zamiejscowych, oraz członkowie Oddziału PTH w Nowym Sączu a także zaproszeni goście z miasta i powiatu. Pierwszy dzień obrad wprowadził uczestników w dalekie początki osadnictwa i historię rozwoju miasta Nowego Sącza. Drugi dzień obrad poświęcony był przede wszystkim zagadnieniom życia umysłowego na dwu ważnych przykładach: Szkoły Sądeckiej piętnastowiecznego malarstwa i na przykładzie Braci Polskich. Wreszcie dyskusja w trzecim dniu obrad nad referatem mgr Józefa Plechty, opartym na nowych źródłach, dotychczas niewykorzystanych, przedstawiających zagadnienie dojrzewania dzisiejszego społeczeństwa polskiego, daje podstawę do jej pozytywnej oceny. W zakończeniu informacji o przebiegu I Konferencji Regionalnej w Nowym Sączu trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w pracach organizacyjnych bezinteresownie brali czynny udział członkowie Oddziału PTH, a w dniach Konferencji harcerze z Hufca Nowosądeckiego, że zapewniono uczestnikom odpowiednie warunki zakwaterowania i wyżywienia. Na podkreślenie zasługuje też duży wkład pracy H. Dobrzańskiego w zorganizowaniu w ratuszu wystawy fotograficznej, obrazującej przeszłość historyczną Sądecczyzny, oraz wystawy publikacji o ziemi sądeckiej, przygotowanej przez Bibliotekę im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Wszyscy uczestnicy Konferencji Regionalnej otrzymali skróty wygłoszonych referatów w formie specjalnej publikacji, a zasłużeni działacze PTH obdarowani zostali ceramiką regionalną. Organizacja konferencji była dużym wydarzeniem w mieście, relacja z przebiegu obrad została opublikowana w VIII tomie "Rocznika Sądeckiego", wydanego w 1967 r.

13 marca 1966: na Walnym Zebraniu Członków Oddziału PTH dokonano wyboru Zarządu na następną kadencję w składzie: R. Wolny - prezes, H. Stamirski - wiceprezes - spr. naukowe i badawcze(złożył rezygnację z pracy w Zarządzie), A. Benisz - wiceprezes - sprawy odczytowe M. Nowak - sekretarz, H. Dobrzański - skarbnik (złożył rezygnację z pracy w Zarządzie), A. Fiałek - członek Zarządu - Sekcja Przyjaciół Muzeum, S. Czernecka i F. Wiśmierski - członkowie Zarządu - Koła Młodzieżowe, Zofia Janas - członek Zarządu - Sekretariat Odczytowy, Jadwiga Modzelewska - członek Zarządu, Józef Kołodziej - bibliotekarz - magazynier. Do składu Zarządu w listopadzie 1967 r. został dokooptowany Tadeusz Duda.

Komisja Rewizyjna: Kazimierz Sobolewski - przewodniczący (zmarł w trakcie kadencji), Z. Romańska, Stefania Kiełcz, J. Plechta , Z. Kubisz. Sąd Koleżeński: W. Ziemba, F. Grodkowski, Magdalena Jarosz.

Kolegium Redakcyjne "Rocznika Sądeckiego": M. Nowak - przewodniczący, R. Wolny, H. Stamirski oraz E. Pawłowski, A. Żaki i K. Dziwik- dokooptowani spoza Oddziału.

1966: Do Komitetu Redakcyjnego kolejnego, VII tomu "Rocznika Sądeckiego", który ukazał się w 1966 r. powołano Stefanię Czernecką i Eugeniusza Pawłowskiego, nie znalazł się tam J.Plechta. Publikacja ukazała się w nakładzie 1400 egzemplarzy i liczyła 486 stron. W artykułach omówiono przemiany w Sądecczyźnie w latach 1945-1965, poza tym Problem starożytnych fortyfikacji w Sądeckiem A. Żakiego, Sądeczyzna w badaniach Katedry Archeologii Polski UJ M. Cabalskiej a także Saga rodu Stobieckich J. Bieńka.

1966: uruchomiono działalność koła PTH w Piwnicznej, które liczyło początkowo 8 osób. Działalność stopniowo zamierała i w roku 1973 została ostatecznie zawieszona. Działało nadal Koło PTH w Grybowie liczące 8 członków i reaktywowano Koło w Limanowej liczące 7 osób.

Po raz pierwszy zorganizowano trzy koła szkolne: przy II Liceum Ogólnokształcącym, pod opieką F. Wiśmierskiego, liczące 15 osób, drugie przy Technikum Samochodowym, pozostające pod opieką J. Plechty, liczące także 15 osób i koło przy Zasadniczej Szkole Odzieżowej pod opieką S. Czerneckiej, liczące 10 osób. Członkowie kół organizowali zebrania referatowe i byli zapraszani na wszystkie odczyty organizowane przez Oddział.

31 grudnia 1966: Do Oddziału PTH w Nowym Sączu należały 62 osoby, w tym 20 nauczycieli oraz 3 robotników i rzemieślników. Zorganizowano 11 odczytów dla członków Oddziału oraz pojedyncze odczyty dla Wojskowej Komendy Uzupełnień i Uniwersytetu Robotniczego ZMS. Zbiory biblioteki Oddziału wzrosły do 367 tomów, które przechowywano w pomieszczeniach Muzeum Ziemi Sądeckiej. Biblioteka była czynna dwa razy w tygodniu, dyżury pełnił J. Kołodziej, a zbiór zinwentaryzowała A. Fiałek. Pewną część zbiorów pozyskiwano poprzez wymianę "Roczników Sądeckich" na inne wydawnictwa firmowane przez ośrodki naukowe w Polsce (m.in. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Stację Naukową PTH i Instytut Mazurski w Olsztynie, Oddział PTH w Słupsku, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, bibliotekę WSP w Opolu i redakcję Małopolskich Studiów Historycznych). Komplet "Roczników Sądeckich" wysłano do Biblioteki Kongresu USA.

1967: uruchomiono koło PTH w Muszynie, liczące 11 osób. Wygłoszono 11 odczytów i pogadanki dla poborowych w okresie poboru wojskowego dotyczące historii Ziemi Sądeckiej. PTH firmowało I tom "Dziejów Łącka" wydany z dotacji GRN w Łącku.

grudzień 1967: wydano tom VIII "Rocznika Sądeckiego" liczący 460 stron, w nakładzie 1000 + 250 egzemplarzy. Redaktorem Naczelnym pisma został M. Nowak a w zespole redakcyjnym znaleźli się A. Benisz, K. Dziwik, S. Czernecka, R. Wolny i A. Żaki. Tom poświęcony w dużej mierze dziejom ruchu ludowego, został współfinansowany przez Powiatowy Komitet ZSL.

17 maja 1968: odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTH, na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: R. Wolny - prezes, A. Benisz - zastępca prezesa, S. Czernecka - zastępca prezesa (odeszła z Zarządu we wrześniu 1969), M. Nowak - sekretarz, T. Duda - skarbnik, Z. Dziedzic - członek Zarządu (odeszła z Zarządu we wrześniu 1969), J. Kołodziej - bibliotekarz - magazynier. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: S. Kiełcz - przewodnicząca, Z. Romańska i E. Piwońska - członkinie.

1968: zmarł F. Wiśmierski, opiekujący się kołem przy II LO, jego obowiązki przejęła Maria Piechowicz. W roku 1968 wygłoszono 13 odczytów, pogadanki dla poborowych i odczyty dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Zorganizowano wspólnie z Komendą Hufca ZHP, pod patronatem Karpackiej Brygady WOP konkurs na prace historyczne z tematów dotyczących II wojny światowej. Do konkursu przystąpiło 10 szkół z terenu miasta, nadsyłając 46 prac, z których jury wyróżniło 7, drukując je w broszurze "Sympozjum Lenino". Broszura ta była przygotowana na planowaną konferencję młodzieżową w styczniu 1969 r. Prezydium MRN w Starym Sączu w dniu 22 VII 1968 r. wyróżniło Oddział PTH Dyplomem Uznania i Medalem pamiątkowym za propagowanie przeszłości Starego Sącza. Prowadzenie Koła przy Zasadniczej Szkole Odzieżowej przejęła S. Kiełcz.

wiosna 1969: ukazał się tom IX "Rocznika Sądeckiego" w nakładzie 1000 egzemplarzy. Liczył 490 stron. Został opracowany przez poszerzony Komitet o Alojzego Cabałę, Józefa Plechtę i Edwarda Smajdora. Wśród artykułów znalazły się m.in.: Sołectwa w powiecie sądecko-czchowskim w. XIII-XVIII S. Płazy, Między Warszawą a Budapesztem (o Nowym Sączu w latach okupacji) J. Bieńka, Działania wyzwoleńcze na Sądeczyźnie w roku 1945 B. Dolaty, Nowy Sącz i Stary Sącz w okresie konfederacji barskiej A. Wasiaka, Zbrodnie Heinricha Hamanna w świetle procesu w Bochum (wrażenia) S.Długopolskiego, Z przeżyć okupacyjnych (wspomnienia) Z. Rysiównej, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w Maszkowicach pow. Nowy Sącz w latach 1965 i 1967 M. Cabalskiej.

W roku 1969 z powodu wyjazdu A. Wojsa, zaprzestało działalności Koło w Limanowej.

31 grudnia 1969: biblioteka Oddziału liczyła 450 tomów.
Oddział skupiał 67 osób, w tym 33 nauczycieli, wygłoszono 17 odczytów dla członków PTH, kilka dla poborowych i dla Ośrodka Metodycznego Nauczycieli, oraz w Domu Kultury Kolejarza.

1970: zaistniała możliwość otrzymania pomieszczenia w Budynku Biblioteki im. J. Szujskiego przy ul. Franciszkańskiej 16, gdzie udostępniona została sala na odczyty oraz pomieszczenie na księgozbiór i dokumenty. Korespondencja do Oddziału w Nowym Sączu, była kierowana bezpośrednio do sekretarza Oddziału Marian Nowaka, pracującego w Miejskiej Komisji Planowania w pok. 24 w ratuszu. Tam też przechowywana była dokumentacja Oddziału.

17 maja 1970: odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTH, na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: R. Wolny - prezes, A. Benisz - zastępca prezesa, M. Nowak - sekretarz, T. Duda - skarbnik, Józef Słowik, Antoni Szczepanek - członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: S. Kiełcz - przewodnicząca, Z. Romańska i E. Piwońska. Działały Sekcja Odczytowa i Sekcja Historii Sądecczyzny.

lipiec 1970: ukazał się jubileuszowy, podwójny X i XI tom "Rocznika Sądeckiego" za lata 1969-1970, liczący 516 stron, w nakładzie 1200 egzemplarzy. Zawierał m.in. następujące opracowania: Pradzieje powiatu nowosądeckiego M. Cabalskiej, Czy istniał Sącz w Podegrodziu K. Dziwika, A jednak Podegrodzie A. Żakiego, O nowożytnej akcji osadniczej w Sądeczyźnie (1573-1800) H. Stamirskiego, Działalność małopolskiego ośrodka konfederackiego w obozie pod Muszynką A. Wasiaka, Wyniki bieżących prac badawczych architektonicznych w kościele pokolegiackim św. Małgorzaty w Nowym Sączu A. Cabały.

1971: zaprzestało działalności Koło PTH przy Zasadniczej Szkole Odzieżowej. Zmieniły nazwę sekcje - na Sekcję Odczytową i Prelegentów (przewodniczący T. Duda), oraz Sekcję Historii Sądecczyzny i Badań Regionalnych (przewodniczący H. Stamirski). Prowadzono nadal działalność odczytową dla członków Oddziału i w Ośrodku Metodycznym Nauczycieli oraz Domu Kultury Kolejarza, w domach wczasowych w Żegiestowie i podczas poboru do wojska oraz na regionalnych konferencjach nauczycieli. W bibliotece było zarejestrowanych 647 tomów, ze zbiorów korzystały aktywnie 43 osoby. Po zmarłym J. Kołodzieju, prowadzenie biblioteki objął Jerzy Baraniecki.

Tom XII "Rocznika Sądeckiego" z 1971 roku liczył 670 stron i ukazał się w nakładzie 1100+250 egzemplarzy. Wśród artykułów znalazły się m.in.: Muszyna i jej starostowie do roku 1781 H. Stamirskiego, Gródek biskupa Jana Muskaty w Kurowie nad Dunajcem K. Dziwika, Działalność Sądeckiej Ławy Obwodowej i udział sądeczan w powstaniu styczniowym J. Plechty, Zarys dziejów II Gimnazjum w Nowym Sączu w okresie galicyjskim (1. 1908 - 1918) R. Gessinga, Kampania wrześniowa na ziemi sądeckiej J.A. Radomskiego, Wojskowy ruch oporu w Sądeczyżnie. Część I. (Materiały do historii sztabów Inspektoratu ZWZ - AK) J. Bieńka, Z dziejów turystyki w Sądeczyżnie F. Rapfa, Ikony sądeckie XVII i XVIII wieku (ze zbiorów Muzeum w Nowym Sączu) H. Pieńkowskiej.

styczeń 1972: wydano tom XIII "Rocznika Sądeckiego" liczący 486 stron w nakładzie 1100+250 egzemplarzy. Wśród artykułów znalazły się m.in.: Nowy Sącz i Sądeczyzna w latach potopu szwedzkiego (1655 - 1657) T. Nowaka, Z dziejów górnictwa naftowego w Sądeczyźnie J. Cząstki, Kampania wrześniowa w Sądeczyźnie w roku 1939 Z. Goetela, Zbrodnie hitlerowskie w Sądeczyźnie W. Bielawskiego, Regulamin obozu konfederackiego pod Muszyną A. Wasiaka, Fortyfikacje polowe z czasów konfederacji barskiej na ziemi sądeckiej T. Nowalnickiego, Wyniki bieżących prac badawczych architektonicznych w Kościele Pokolegiackim Św. Małgorzaty w Nowym Sączu A. Cabały, Klimat Kotliny Sądeckiej i terenów przylegających od południa i południowego zachodu Z. Marca.

wrzesień 1972: Oddział pomagał zorganizować w Starym Sączu obóz dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Janusza Berghauzena, organizując wycieczki po Sądecczyźnie i do Starej Lubowli i Lewoczy na terenie ówczesnej Czechosłowacji.

31 grudnia 1972: do Oddziału należało 69 osób w tym 38 nauczycieli. Nawiązano kontakt z Kołem Przyjaciół Historii Nowego Sącza przy Spółdzielni Mieszkaniowej, liczącym 14 uczniów, prowadzonym przez Marię Hołyst. Dla członków PTH zorganizowano 14 odczytów, kontynuowano akcję odczytową dla FWP w Żegiestowie i podpisano umowę z Oddziałem PPUKiP "Ruch" w sprawie akcji odczytowej w klubach "Ruch", w ramach której wygłoszono 61 prelekcji na tematy historyczne. W bibliotece było już 749 książek.

1973: opiekę nad Kołem PTH przy II LO przejął A. Szczepanek. Zorganizowano koło PTH w Starym Sączu, liczące 7 osób.

1973: wygłoszono 18 odczytów dla członków PTH, 105 prelekcji i odczytów w klubach "Ruch", kilka odczytów dla FWP w Krynicy i Żegiestowie i dla poborowych. Podtrzymywano kontakty z Wydziałem Kultury, ZBOWiD, Klubem Ziemi Sądeckiej, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Komitetem Redakcyjnym Radiowęzła i Terenowym Kołem SARP. Biblioteka wzbogaciła się o 10 pozycji i liczyła 759 tomów.
Sekretariat Oddziału urzędował w pomieszczeniu w Urzędzie Miejskim w ratuszu, korzystano podczas odczytów z sal w Bibliotece Miejskiej, Urzędzie Miejskim i Muzeum.

5 czerwca 1974: po przedłużonej kadencji, odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: R. Wolny - prezes, A. Benisz i J. Słowik - zastępcy prezesa, M. Nowak - sekretarz, T. Duda - II sekretarz , Bogumiła Sikora - skarbnik, Antonina Baziak - II skarbnik, J. Plechta - członek Zarządu, Marian Fudel - członek Zarządu. Komisja Rewizyjna: S. Kiełcz - przewodnicząca, Tadeusz Anzel i Bronisława Szczepaniec - członkowie Komisji Rewizyjnej, Z. Romańska i E. Piwońska - zastępcy członków.
Powołano Sąd Polubowny w składzie: Marian Zych - przewodniczący, A. Szczepanek - członek i Antoni Wnęk- członek.

1974: liczba członków Oddziału wzrosła do 96 osób (w tym 47 nauczycieli) i była największa w całej historii Oddziału. Spowodowane to było przejęciem 19. osobowej grupy po rozwiązanym Towarzystwie Archeologicznym w lutym 1974 roku. W Oddziale PTH została utworzona Sekcja Numizmatyczna, na czele której stanął inż. Marian Fudel. Na czele Sekcji Odczytowej i Prelegentów stał T. Duda. Sekcją Historii Sądecczyzny i Badań Regionalnych kierował H. Stamirski, a Sekcją Najnowszej Historii Sądecczyzny J. Plechta. Wygłoszono 8 odczytów i 40 prelekcji w klubach "Ruch", odczyty w DKK, FWP w Żegiestowie i Krynicy oraz pogadanki dla poborowych. Członkowie Oddziału prowadzili badania naukowe nad dziejami ruchu ludowego, robotniczego, związkowego na Sądecczyźnie, opracowywali dzieje oświaty w regionie i dzieje mniejszości narodowych.

Oddział pomógł w organizacji obozu naukowego studentów Uniwersytetu Warszawskiego, badających czwarty rok, pod kierunkiem dr Janusza Berghausena z Instytutu Historii UW, dzieje ruchu oporu na ziemi sądeckiej.

21 - 22 września 1974: zostało zorganizowane seminarium "Okupacja w Sądecczyźnie", wspólnie ze studentami UW, na które przygotowano liczące 516 stron materiały, wydane drukiem jako IV tom "Biblioteki Rocznika Sądeckiego".

1974: W uznaniu znaczenia działalności Oddziału PTH w Nowym Sączu dla miasta i regionu, Oddział PTH został uhonorowany Złotą Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza i Złotą Odznaką "Zasłużony Dla Ziemi Sądeckiej". M. Nowak otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, H. Stamirski - odznaki "Zasłużony Dla Ziemi Krakowskiej" i Złotą Odznakę "Zasłużony Dla Ziemi Sądeckiej", A. Benisz - Odznakę "Zasłużony Dla Ziemi Krakowskiej", J. Słowik i T. Duda - Srebrne Tarcze Herbowe Miasta Nowego Sącza.

1975: Zarząd Oddziału zadecydował o rozwiązaniu Sekcji Numizmatycznej i skreślenie ze stanu osobowego Oddziału 19 osób, z uwagi na próby działalności sprzecznej z zasadami statutowymi.

październik 1975: Oddział PTH opuścił pomieszczenia Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Franciszkańskiej a 14 października otrzymał przydział na dwuizbowy lokal przy ul. Dunajewskiego 7. Pomieszczenia wymagały remontu, który wykonano dzięki życzliwości Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych i dotacji z Urzędu Miejskiego. W nowym lokalu urządzono magazyn "Rocznika Sądeckiego" i bibliotekę Oddziału.

Odczyty przeprowadzano w pomieszczeniach Biblioteki Wojewódzkiej i Muzeum Okręgowego. Podtrzymywano kontakty ze ZBOWiD-em i Oddziałem Wojewódzkim Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie. Tradycyjnie pomagano w organizacji obozu naukowego dla studentów historii UW, którzy piąty rok spędzali na ziemi sądeckiej, prowadząc badania nad dziejami okupacyjnymi tych terenów (pierwsze dwa obozy w roku 1970 i 1971 odbywały się w Nowym Sączu, trzeci w 1972 w Starym Sączu, czwarty w 1973 w Grybowie, kolejny, piąty obóz w 1974 r. w Znamirowicach a ostatni w 1975 w Gorlicach). Pomoc polegała na ułatwianiu kontaktu z osobami, które brały udział w działaniach konspiracyjnych podczas wojny, dostarczaniu danych o zbiorach materiałów archiwalnych, kartotek i dokumentacji Sądu Rejonowego, mogących uzupełnić zbierane informacje, oraz organizacji wycieczek po ziemi sądeckiej i na stronę słowacką.

W roku 1975 zmarł Kazimierz Golachowski, współzałożyciel Oddziału i pierwszy przewodniczący Oddziału w latach 1955-1964, pierwszy kierownik Archiwum Państwowego w Nowym Sączu w latach 1950-1961, polonista w II Gimnazjum im. Chrobrego w latach 1929-1933 i 1945-1950, a później w II LO im. Konopnickiej, autor wielu opracowań i artykułów z dziejów regionu.

sierpień 1975: ukazał się ze znacznym opóźnieniem tom XIV "Rocznika Sądeckiego" za 1973 rok. Liczył 758 (!) stron i ukazał się w nakładzie 1100+250 egzemplarzy. Ostatnie egzemplarze odebrano z drukarni dopiero w pierwszych dniach stycznia 1976 roku. Wśród artykułów znalazły się m.in.: Z tradycji oświatowo-szkolnych Sądeczyzny H. Barycza, Przyjęcia do prawa miejskiego Muszyny w latach 1601 - 1830 H. Stamirskiego, Drukarstwo i księgarstwo sądeckie w XIX wieku J. Dybca, Działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej w Sądeczyźnie T. Aleksandra, Harcerstwo Sądeckie w służbie Ojczyzny B. Szczepańcówny.

31 grudnia 1975: Oddział liczył 78 członków. Przeprowadzono 9 odczytów, 63 prelekcje w domach wypoczynkowych FWP w Krynicy, Muszynie, Żegiestowie i Piwnicznej oraz 61 prelekcji w klubach "Ruch" i 8 w innych miejscach. Działało Koło w Muszynie skupiające 7 osób i Koło w Starym Sączu liczące 6 członków.
Biblioteka posiadała 849 tomów.

Kolejny rok z rzędu odznaczeni zostali: M. Nowak - Złotą Odznaką "Zasłużony Dla Ziemi Krakowskiej", A. Benisz, J. Słowik i T. Duda - Złotymi Odznakami "Zasłużony Dla Ziemi Sądeckiej".

1976: Oddział liczył 71 członków, z tego 50 było nauczycielami. Zmarł Józef Homecki, jeden z założycieli PTH w Nowym Sączu, długoletni członek Zarządu i kierownik Sekcji Ochrony Zabytków w okresie jej istnienia.
Zarządowi podlegało Koło w Gorlicach liczące 11 członków. Prowadzono działania zmierzające do organizacji kół w Zakopanem i Nowym Targu. Ze względu na brak aktywności zlikwidowano koło w Muszynie, a po likwidacji Koła w Starym Sączu, osoby chętne do współpracy, włączono do Oddziału w Nowym Sączu.

Zorganizowano 16 odczytów, 2 seminaria, 41 prelekcji w klubach "Ruch", 92 prelekcje w domach wczasowych FWP w Krynicy, Muszynie, Żegiestowie, Piwnicznej, Rytrze, Grybowie i Kamionce Wielkiej oraz 8 prelekcji w innych miejscach.
W dniu 12 września w Muzeum Okręgowym odbyło się seminarium na temat okupacyjnych dziejów województwa, zorganizowane wspólnie z Oddziałem ZBOWiD oraz Oddziałem Wojewódzkim Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich z Krakowa, a w dniu 14 września seminarium w Gorlicach na zakończenie obozu naukowego studentów historii UW, poświęcone okupacyjnym dziejom Gorlic.

Stan biblioteki wzrósł do ok. 950 tomów.
Trwały przygotowania i wybór lokalu dla utworzenia planowanej Stacji Naukowej PTH. Wytypowano pomieszczenia przy ul . Jagiellońskiej 30.

styczeń 1977: zorganizowano wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kształcenia Ideologii i Propagandy zorganizowano seminarium dotyczące "rewolucyjnym tradycjom województwa nowosądeckiego".

14 grudnia 1977: po przedłużonej kadencji, odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: Kazimierz Zając - prezes, J. Słowik - zastępca prezesa, T. Duda- sekretarz, Anna Bobrowska - skarbnik, Bogumiła Sikora, Wacław Kawiorski, M. Nowak, Wiesław Oleksy, J. Plechta - członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna w składzie: A. Benisz - przewodniczący, T. Anzel - zastępca przewodniczącego, Antonina Baziak - członek i Jolanta Kosecka - zastępca członka.
Sąd Koleżeński w składzie: A. Szczepanek - przewodniczący oraz A. Wnęk i Marian Zych.

31 grudnia 1977: do Oddziału należały 74 osoby. Wygłoszono 11 odczytów, 11 prelekcji w klubach "Ruch", 74 prelekcje w domach wczasowych FWP w Krynicy, Muszynie, Żegiestowie, Piwnicznej, Rytrze, Grybowie i Kamionce Wielkiej i zorganizowano 1 seminarium. Księgozbiór liczył 960 tomów. Zebrania zarządu odbywały się głównie w pomieszczeniach Muzeum Okręgowego.

1978: ukazał się kolejny, podwójny XV/XVI tom "Rocznika Sądeckiego", za lata 1974-1977, z powodu trudności technicznych został wydany w 1978 roku w nakładzie 1500+150 egzemplarzy. Wśród artykułów można było znaleźć: Kształcenie synów Kazimierza Jagiellończyka w świetle literatury naukowej H. Stamirskiego, Z korespondencji Szczęsnego Morawskiego H. Barycza, Potyczki Konfederatów. Barskich w Sądeczyźnie A. Wasiaka, Z przeszłości Kolejnictwa w Nowym Sączu (wspomnienia) Z. i R. Romańskich, Badania archeologiczne na terenie Sądeczyzny M. Cabalskiej, Koncepcja urbanistyczna Sądeckiego Parku Etnograficznego w Gołąbkowicach-Falkowej W. Szczygła.

Oddział liczył 69 członków, rok później już 76 osób.

listopad 1978: ZG PTH podjął decyzję utworzenia w Nowym Sączu Stacji Naukowej, czwartej w Polsce. Stacja otrzymała dwa etaty asystentów, którzy od 1. grudnia 1978 roku podjęli swoje obowiązki: mgr Elżbieta Pławecka i mgr Krzysztof Tymbarski. Prezydent Miasta przydzielił na potrzeby Stacji lokal w kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej 30, który został urządzony z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Równocześnie z utworzeniem Stacji ZG PTH powołał Radę Naukową Stacji, której pierwszy skład stanowili: prof. dr Stanisław Płaza (Kraków) - przewodniczący i członkowie: prof. dr Janina Bieniarzówna (Kraków), doc. dr Wacław Felczak (Kraków), mgr Zygmunt Goetel (Zakopane), dr Adolf Juzwenko (Wrocław), prof. dr Feliks Kiryk (Kraków), doc. dr Tadeusz Opas (Rzeszów), doc. dr Zbigniew Perzanowski (Kraków), doc. dr Andrzej Skrzypek (Warszawa), doc. dr Jerzy Wyrozumski (Kraków), dr Kazimierz Zając (Nowy Sącz). Skład Rady został później poszerzony przez powołanie do niej prof. dr. Jana Małeckiego (Kraków), dr. Wacława Raczkowskiego (Nowy Sącz) i dr. Juliana Dybca (Kraków).

1980: zaszły zmiany na stanowiskach asystentów Stacji. Na własną prośbę zwolnieni zostali z pełnienia swych obowiązków mgr Elżbieta Pławecka i mgr Krzysztof Tymbarski a na ich miejsce przyjęto mgr. Michała Zacłonę (od 1. XI 1980 r.) i mgr. Piotra Susa (od 1 I 1981).
Na potrzeby Stacji Naukowej, Oddział PTH przekazał cały swój księgozbiór i zgromadzone materiały.

17 czerwca 1980: po przedłużonej kadencji, odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: K. Zając - prezes, J. Słowik - I zastępca prezesa, Janusz Tomalski - II zastępca prezesa, Bogumiła Sikora - III zastępca prezesa, T. Duda - sekretarz, Maria Kruczek - zastępca sekretarza, Anna Bobrowska - skarbnik, Anna Bomba - zastępca skarbnika, W. Kawiorski, Barbara Mardyła, W. Oleksy, J. Plechta, Elżbieta Pławecka, Krzysztof Tymbarski i Anna Żymirska - członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna: A. Szczepanek - przewodniczący, T. Anzel - zastępca przewodniczącego, Władysław Kruczek i Danuta Sopata - członkowie.

Powołano Prezydium Zarządu: K. Zając, T. Duda, A. Bobrowska i W. Kawiorski.

październik 1980: została zorganizowana sesja naukowa z okazji 500-lecia śmierci Jana Długosza.

październik 1981: ukazał się nowy Statut PTH, w którym wprowadzono m.in. 3-letnie kadencje zarządów Oddziałów. W roku 1981 Oddział PTH w Nowym Sączu liczył 96 osób, 6 osób zapisanych w 1980 roku i 13 osób z koła w Gorlicach.

21 października 1982: Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: Michał Zacłona - prezes, T. Duda - I zastępca prezesa, J. Słowik - II zastępca prezesa, J. Tomalski - III zastępca prezesa, M. Kruczek - sekretarz, A. Berowska - skarbnik, A. Bomba - zastępca skarbnika, W. Kawiorski, Barbara Mardyła, Andrzej Krupiński i K. Zając - członkowie Zarządu. Komisja Rewizyjna: Piotr Sus - przewodniczący, A. Szczepanek i W. Kruczek. Prezydium Zarządu: M. Zacłona, A. Berowska, M Kruczek, K. Zając.
Na koniec roku Oddział liczył 54 członków.

1982: ukazał się XVII tom "Rocznika Sądeckiego" w nakładzie 1200+80 egzemplarzy, liczył 406 stron. Wydany dzięki dotacji Miejskiej Rady Narodowej Nowego Sącza. Komitet Redakcyjny stanowili: dr Kazimierz Zając - przewodniczący Komitetu, prof. dr Stanisław Płaza - przewodniczący Rady Naukowej Stacji PTH w Nowym Sączu, prof. dr Janina Bieniarzówna, mgr Zygmunt Goetel, dr Adolf Juzwenko, prof. dr Feliks Kiryk, prof. dr Jan Małecki, doc. dr Tadeusz Opas, prof. dr Zbigniew Perzanowski, dr Wacław Raczkowski, mgr Edward Smajdor, doc. dr Andrzej Skrzypek, doc. dr Jerzy Wyrozumski. Wśród materiałów opublikowanych w tym tomie były m.in.: Związek Długosza z Nowym Sączem i obraz tego miasta w jego dziełach J. Mrukównej, Zaraza w Nowym Sączu w 1600 roku. Ze studiów nad zjawiskami społecznymi towarzyszącymi klęskom elementarnym w Nowym Sączu E. Pławeckiej, Zarys dziejów gospodarczo-społecznych Muszyny w czasach galicyjskich (1770-1918) K. Tymbarskiego.

1983: w obsadzie Stacji Naukowej PTH nastąpiły zmiany personalne. Z pełnienia funkcji kierownika stacji zrezygnował dr Kazimierz Zając, a w jego miejsce mianowany został mgr Michał Zacłona. l IX 1984 r. dotychczasowy pracownik stacji mgr Piotr Sus zmienił miejsce pracy. Na stanowisko starszego asystenta z dniem l IX 1985 r. została zaangażowana mgr Urszula Duda.

20 maja 1985: Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: mgr Wacław Kawiorski - prezes, mgr Józef Słowik - I zastępca prezesa, mgr Michał Zacłona - II zastępca prezesa, skarbnik (od 21.06.1985), mgr Maria Kruczek - sekretarz, mgr Anna Bomba - skarbnik (do 21.06.1985), mgr Tadeusz Duda - członek Zarządu, mgr Emilia Szeliga - członek Zarządu, mgr Antoni Szczepanek - członek Zarządu. Wybrana została Komisja Rewizyjna: mgr Barbara Mardyła - przewodnicząca, mgr Władysław Kruczek i mgr Janusz Tomalski - członkowie. Oddział liczył 48 członków.

21 czerwiec 1985: przekazanie zbiorów bibliotecznych Oddziału PTH Stacji Naukowej.

1987: ukazał się tom XVIII "Rocznika Sądeckiego" w nakładzie 1000 egzemplarzy, liczył 312 stron i zawierał oprócz materiałów badawczych o charakterze ściśle naukowym, wykraczających poza ustalone wcześniej ramy pisma, także opracowania dotyczące ziemi gorlickiej. Zawierał m.in.: Zespół osadniczy w Muszynie, woj. Nowy Sącz -Zamek M. Cabalskiej, Szkolnictwo ludowe w obwodzie sądeckim w latach 1772-1848 M. Adamczyka, Ustrój miasta Nowego Sącza w latach 1866-1918 Julian Buda, Wspomnienie pośmiertne o Henryku Stamirskim R. Gessinga.

31 maja 1988: Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: mgr Michał Zacłona- prezes, mgr Józef Słowik - I zastępca prezesa, dr Maria Kruczek - sekretarz, mgr Urszula Duda - skarbnik, mgr Wacław Kawiorski - członek Zarządu, mgr Tadeusz Duda - członek Zarządu, mgr Barbara Mardyła - członek Zarządu, mgr Antoni Szczepanek - członek Zarządu i Komisję Rewizyjną z mgr Elżbietą Hołyst - przewodniczącą oraz mgr Piotrem Susem i mgr Januszem Tomalskim. Oddział liczył 41 członków.

15 luty 1990: nastąpiła likwidacja etatów w Stacji Naukowej PTH w Nowym Sączu.

1990: wydano tom XIX "Rocznika Sądeckiego" za lata 1988-1990, w mniejszej niż poprzednie objętości 292 stron, w nakładzie 1400 egzemplarzy, zredagowany przez komitet w składzie: mgr Tadeusz Duda, mgr Urszula Duda, mgr Wacław Kawiorski, mgr Marian Nowak i mgr Michał Zacłona. Zawierał m.in. następujące materiały: Łubnia - zaginiona osada pod Nowym Sączem J. Rajmana, Kolegiata św. Małgorzaty w Nowym Sączu i jej oddziaływanie religijno-kulturalne (1448-1791) ks. B. Kumora, Z dziejów kalwinizmu w Gorlicach w XVI-XVII w. H. Tomalskiej, Materiały do historii l Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu (cz. I listopad 1918 - sierpień 1939 r.) Z. Mordawskiego, Rezultaty wstępnych badań weryfikacyjnych średniowiecznych założeń obronnych w Pieninach S. Kołodziejskiego, biogramy mgr. inż. Walentego Cyło, inż. Kazimierza Górskiego, Józef Homeckiego, mgr. Alfreda Benisza i dr. Kazimierza Zająca.

1991: zmarł mgr Marian Nowak, jeden ze współzałożycieli Oddziału w Nowym Sączu, redaktor "Rocznika Sądeckiego" w latach 1956-1979 i sekretarz Oddziału PTH.

15 października 1991: Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: mgr Tadeusz Duda - prezes, mgr Stanisław Pażucha - wiceprezes, dr Maria Kruczek - sekretarz, mgr Michał Zacłona - skarbnik, oraz Komisję Rewizyjną w składzie: mgr Elżbieta Hołyst - przewodnicząca, mgr Barbara Mardyła - członek, mgr Wacław Kawiorski - członek. W dniu Walnego Zebrania, Oddział liczył 40 członków.

1992: w roku jubileuszu miasta, ukazał się XX tom "Rocznika Sądeckiego", przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury, który obok O PTH firmował jeszcze trzy kolejne tomy. Od roku 1992 do dnia dzisiejszego, dzięki przejęciu przez Urząd Miasta całości spraw organizacyjnych i finansowych "Rocznika", pismo to ukazuje się regularnie co roku. Funkcję sekretarza redakcji pełni mgr Mieczysław Smoleń i dzięki jego wytrwałej pracy oraz działaniu Komitetu Redakcyjnego kierowanego przez prof. dr. hab. F. Kiryka, początkowo w składzie: Tadeusz Duda, Julian Dybiec, Wacław Kawiorski, Maria Kruczek, Stanisław Płaza, Michał Zacłona, ukazało się kolejnych 12 tomów. W pracach komitetu redakcyjnego uczestniczyli ponadto: Bolesław Faron, Józef Hampel, Jan Lach, Michał Śliwa, Tadeusz Aleksander (od t. XXII), Antoni Szczepanek (od t. XXIII), Wacław Marmon (t. XXVII-XXVIII), ks. Władysław Tarasek (od t. XXVIII), Sławomir J.Tabkowski, Franciszek Leśniak i Leszek Migrała (od t. XXX).

28 maja 1992: została ostatecznie zawieszona działalność Stacji Naukowej, lokal przejął Miejski Ośrodek Kultury, pozostawiono jedynie pokój dla redakcji "Rocznika Sądeckiego". Dokumenty i książki będące w dyspozycji Stacji Naukowej uległy rozproszeniu, część z nich przejęło Archiwum Państwowe. Sprzęt biurowy przekazano Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Delta" ora Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.

14 czerwca 1994: Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: mgr Tadeusz Duda - prezes, mgr Stanisław Pażucha - wiceprezes, dr Maria Kruczek - sekretarz, mgr Antoni Szczepanek - skarbnik, mgr Leszek Migrała - członek Zarządu, oraz Komisję Rewizyjną w składzie: mgr Barbara Mardyła - przewodnicząca, mgr Władysław Kruczek i mgr Józef Plechta - członkowie. Oddział liczył 38 członków.

1994: wydano pracę Andrzeja Wasiaka Konfederacja barska na Sądecczyźnie. Nowy Sącz 1994.

17 kwietnia 1996: Oddział współorganizował sesję historyczną w II LO "Galicja w 1846 roku".

30 czerwca 1997: Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: mgr Stanisław Pażucha - prezes, mgr Tadeusz Duda - wiceprezes, dr Maria Kruczek - sekretarz, mgr Antoni Szczepanek - skarbnik, mgr Leszek Migrała - członek Zarządu. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: mgr Barbara Mardyła - przewodnicząca, mgr Władysław Kruczek - członek, mgr Bogdan Potoniec - członek.

1998: zostało wydane opracowanie Mieczysława Smolenia, Tablice, groby i pomniki świadczące o przeszłości Nowego Sącza,. Nowy Sącz 1998.

10-11 lipca 1998: Oddział współorganizował sesję historyczną "Św. Świerad i jego czasy".

9 czerwca 1999: w Ratuszu odbyła się sesja historyczna poświęcona Św. Kindze oraz 60-leciu "Rocznika Sądeckiego" połączona z promocją XXVII tomu "Rocznika Sadeckiego".

11 grudniaa 2000: została zorganizowana sesja popularno-naukowa w II LO poświęcona XX rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" i wydana broszura autorstwa dr Marii Kruczek, NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu. Nowy Sącz 2000.

2001: Oddział był współorganizatorem konkursu dla młodzieży - w trzech kategoriach szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności".

9 października 2001: Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: mgr Leszek Migrała - prezes, mgr Stanisław Pażucha - wiceprezes, dr Maria Kruczek - sekretarz, mgr Marek Michalik - skarbnik, mgr Tadeusz Duda - członek Zarządu, oraz Komisję Rewizyjną w składzie: mgr Bogdan Potoniec - przewodniczący, mgr Antonina Rams - członek, mgr Antoni Szczepanek - członek.

2002: Oddział był współorganizatorem II edycji konkursu dla młodzieży - w trzech kategoriach szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności".

2003: została wydana monografia pod redakcją dr Marii Kruczek II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Dzieje szkoły 1903 - 2003. Nowy Sącz 2003

2003: Oddział był współorganizatorem III edycji konkursu dla młodzieży - w trzech kategoriach szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności".

2 listopada 2003: członkowie Oddziału brali udział w kweście zorganizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu pod hasłem "Odnawiamy Sądeckie Nekropolie".

2004: Została wydana praca pod redakcją dr Marii Kruczek Post scriptum. Stulecie szkoły. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Nowy Sącz 2004

2004: Oddział był współorganizatorem IV edycji konkursu dla młodzieży - w trzech kategoriach szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności".

30 października 2004: członkowie Oddziału brali udział w kweście zorganizowanej na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu pod hasłem "Odnawiamy Sądeckie Nekropolie".

3 grudnia 2004: Walne Zebranie Członków Oddziału PTH na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: mgr inż. Leszek Zakrzewski - prezes, mgr Marta Groń - wiceprezes, dr Maria Kruczek - sekretarz, mgr Marek Michalik - skarbnik, mgr Leszek Migrała - członek Zarządu. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: mgr Bogdan Potoniec - przewodniczący, mgr Urszula Duda - członek, mgr Antoni Szczepanek - członek.

31 grudnia 2004: Oddział PTH w Nowym Sączu liczył 34 członków.
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu